Privacyverklaring

Privacyverklaring Van der Leij Advocatuur verder VdLA

Gegevens van het kantoor, tevens verwerkingsverantwoordelijke:

Adres VdLA:  IJdijk  13,  2063 JS  Spaarndam West, gemeente Haarlem
Telefoonnummer:  0653900243 e-mailadres: kvdl@vanderleijadvocatuur.nl  Website: www.vanderleijadvocatuur.nl  KvK-nummer 34102081

VdLA is de  bedrijfsnaam van Advocatenkantoor Mr. K. van der Leij BV waarvan de belangrijkste activiteit is het uitoefenen van een advocatenpraktijk.

VdLA hecht veel waarde aan uw privacy en veiligheid van uw gegevens. In een zaakdossier staan vaak bijzondere en gevoelige persoonsgegevens. Het is van belang dat onze cliënten niet bang hoeven te zijn dat de informatie in verkeerde handen valt. VdLA respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokken(en) wiens persoonsgegevens VdLA verwerkt.

Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een individu of een groep van individuen (de betrokkenen). Het is informatie waarmee een persoon aangewezen kan worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone, gevoelige, bijzondere en strafrechtelijke gegevens. Gewone persoonsgegevens zijn gegevens die VdLA gebruikt om u te herkennen en met u te communiceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld financiële gegevens, zoals uw inkomen, uw Burgerservicenummer (BSN), locatiegegevens, informatie over kinderen of andere kwetsbare groepen. Bijzondere persoonsgegevens zeggen iets over iemands godsdienst, ras, gezondheid, seksuele leven, politieke voorkeur, genetische en biometrische gegevens. Onder strafrechtelijke persoonsgegevens vallen strafbare feiten en veroordelingen.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie: VdLA  is de bedrijfsnaam van Advocatenkantoor Mr. K. van der Leij BV, deze is als ontvanger van de persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

VdLA verwerkt persoonsgegevens om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren, diensten te kunnen verlenen, diensten aan te kunnen bieden en dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan VdLA een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Waarom verwerkt VdLA uw persoonsgegevens?

VdLA verwerkt persoonsgegevens zoals personele gegevens, contactgegevens, financiële gegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verkregen. Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Door een cliënt aan VdLA verstrekte gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt. Als het gebruik van uw gegevens op grond van de wet niet zonder uw toestemming is toegestaan, vragen wij altijd vooraf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

VdLA verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en verwijzing (op basis van een overeenkomst van opdracht)
 • innen van declaraties
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatieactiviteiten
 • werving en selectie (sollicitaties)

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Op grond van de wet mogen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • de verwerking van de meeste persoonsgegevens die wij gebruiken noodzakelijk is om de overeenkomst (van opdracht) met u uit te voeren of om uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld op grond van de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • u in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons als verwerkingsverantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens verwerkt VdLA?

VdLA registreert, voor zover noodzakelijk, persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerkt VdLA omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Denk onder meer aan gegevens om uw identiteit vast te stellen en uw woon- of verblijfplaats om contact met u te kunnen opnemen.

Wij registreren – doch niet uitsluitend - uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), nationaliteit, BSN, geboortegegevens, geslachtsaanduiding en indien noodzakelijk datum en plaats huwelijk/geregistreerd partnerschap, datum echtscheiding, aantal en leeftijd kinderen, bankrekeningnummer(s).

VdLA verwerkt ook brieven, e-mails, documenten, waaronder indien noodzakelijk medische gegevens, en processtukken, bijvoorbeeld voor de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. In sommige gevallen krijgen wij persoonsgegevens van het Juridisch Loket, het UWV of een andere overheidsinstantie. Daarnaast krijgen wij uw gegevens uit andere bronnen, zoals andere advocaten en wederpartijen, of door gebruik te maken van openbare bronnen zoals het Handelsregister, het Kadaster en het Huwelijksregister.

Delen van persoonsgegevens met derden

VdLA deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van VdLA, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan VdLA persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van VdLA uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door VdLA ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

VdLA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval VdLA gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal VdLA in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Welke rechten heeft u als het gaat om geregistreerde persoonsgegevens?

 1. Recht op informatie U heeft recht op informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen (deze privacyverklaring).
 2. Recht op inzage U heeft recht op inzage in registraties van of zaakdossiers met uw persoonsgegevens (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke).
 3. Recht op correctie U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of aan te vullen.
 4. Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
 5. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens U heeft het recht om persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
 2. Recht op vergetelheid U heeft het recht ons te verzoeken om door ons opgeslagen persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, wanneer u een eerder gegeven toestemming intrekt, de verwerking onrechtmatig is of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. VdLA zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden van of verdedigen tegen rechtsvorderingen.
 3. Herroepingsrecht : Wanneer wij uw gegevens voor een bepaald doel hebben verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
 4. Klachtrecht U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik Social Media

Op de website van VdLA (www.vanderleijadvocatuur.nl) kunnen  buttons  en/of links opgenomen worden om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of met websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook.

VdLA houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies: VdLA gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door VdLA verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van VdLA te vergroten, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van VdLA op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement;

VdLA heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Hoe maakt u gebruik van uw privacyrechten?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één uw andere rechten gebruik maken, dan kunt u via kvdl@vanderleijadvocatuur.nl o.v.v. ‘Verzoek persoonsgegevens’ een dergelijk verzoek doen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.

Voor uw eigen bescherming kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in dat geval uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN zwart. Indien identificatie niet mogelijk is behouden wij ons het recht voor, om de behandeling van uw aanvraag af te wijzen.

Wilt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door VdLA of omdat u ontevreden bent over de behandeling van uw verzoek over uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via kvdl@vanderleijadvocatuur.nl o.v.v. ‘Klacht over verwerking Persoonsgegevens’. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat dit nodig is.