Algemene voorwaarden

 1. Van der Leij Advocatuur, verder VdLA – is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advocatenkantoor Mr. K. van der Leij BV, waarvan het bestuur wordt uitgeoefend door een advocaat, die zich ten doel stelt het uitoefenen van de praktijk van advocaat. VdLA houdt kantoor in Spaarndam West gemeente Haarlem. 
 2. Alle opdrachten van cliënten/opdrachtgevers  worden verstrekt aan de bij VdLA werkzame advocaat en worden verricht voor rekening van VdLA. De opdracht kan steeds worden uitgevoerd door anderen ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling treft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Van aanvaarding van de opdracht blijkt uit een aan de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging.
 4. De uit de opdracht tot juridische dienstverlening voortvloeiende verplichting van VdLA bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de cliënt/opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk beperkingen aan te geven.
 5. Ter voldoening van de aan de advocaat daartoe bij wet opgelegde verplichting is de cliënt/opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond na eerste verzoek daartoe, te identificeren met een geldig identificatiebewijs.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten voor rekening van VdLA  alsmede op alle rechtsverhoudingen van VdLA  met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt/opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van VdLA. 
 7. Iedere aansprakelijkheid van VdLA is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de huidige polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar. In het geval dat VdLA geen (volledige) rechtsgeldige aanspraak onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan doen (gelden) is haar aansprakelijkheid beperkt tot €50.000,00 per opdracht.
 8. VdLA is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet of onjuiste aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden en overbrenging van virussen.
 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VdLA aansprakelijk is.
 10. VdLA is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. VdLA zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt/opdrachtgever en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VdLA is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden, tenzij de cliënt/opdrachtgever aantoont dat de keuze van VdLA van deze derden niet zorgvuldig is geweest. VdLA is door de cliënt/opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt/opdrachtgever te aanvaarden. 
 11. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart VdLA tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de cliënt/opdrachtgever.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door VdLA vast te stellen uurtarieven.
 2. Door VdLA ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever betaalde (on)kosten – waaronder belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is VdLA gerechtigd een percentage 7,5% van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.. De door VdLA gemaakte reiskosten worden aan cliënt/opdrachtgever doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer. 
 3. VdLA is niet aangesloten bij een Stichting tot Beheer van Derdengelden en beschikt dan ook niet over een afzonderlijke bankrekening voor de ontvangst en doorbetaling van gelden van derden. Dat betekent dat VdlA geen gelden ten behoeve van haar cliënten in ontvangst kan nemen. In het geval dat onverhoopt enig bedrag bestemt voor een cliënt op de bankrekening van VdlA wordt gestort of overgemaakt, zal dit bedrag direct worden geretourneerd.
 4. De werkzaamheden worden maandelijks aan de cliënt/opdrachtgever in rekening gebracht. VdLA is gerechtigd om, indien de aard van de zaak dat naar haar oordeel vereist, van die systematiek af te wijken. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 250,–. Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliënt alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.
 5. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan VdLA verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.
 6. VdLA is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen terzake van de door haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden. VdLA is voorts bevoegd om het voorschot te verrekenen met de einddeclaratie en/of met de overige niet betaalde declaraties(s) in de betrokken zaak of andere zaken.  
 7. Indien cliënt/opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan is VdLA gerechtigd haar werkzaamheden voor cliënt/opdrachtgever terstond op te schorten of te staken, zonder dat VdLA daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat. 
 8. Indien de cliënt/opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliënt en VdLA zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en alle personen die voor VdLA werkzaam zijn of waren, hetzij als partner (als hierboven genoemd), werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.
 10. Na beëindiging van de opdracht worden, op voorwaarde dat het door de opdrachtgever verschuldigde ter zake van de opdracht is voldaan, alle van de opdrachtgever afkomstige bescheiden en, op zijn verzoek, andere van het dossier deel uitmakende stukken (in kopie) aan de cliënt/opdrachtgever ter beschikking gesteld. Op een verplichting van VdLA tot bewaring van haar dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q na de laatste daarin verzonden declaratie vijf jaar is verstreken.
 11. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank Noord Holland locatie Haarlem bevoegd, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is.